Shaykh Abdul-Latif ibn Abdur-Rahman ibn Hasan ali sheikh

                                                                                                           1225 H- 1293 H

Auteur: ‘Abdul-‘Aziz bin ‘Abdillaah az-Zair ali-Hamad

Bron: Zijn naslagwerk op het boek van de Sheikh ‘Radd ‘alaas-Sahaaf (Dar ‘Asimah, 1995)

Zijn naam en afkomst:

Hij was de Sheikh en Imaam, ‘Abdul-Latif, zoon van de grote geleerde Abdur-Rahman bin Hasan die de kleinzoon was van Sheikh Muhammed ibn Abdul-Wahhab. Moge Allah genade hebben met ze.

Zijn geboorte:

Hij werd geboren in 1225H in het land van kennis en geleerden – Dir’iyyah.

Zijn leven:

‘Abdul-Latif verhuisde op jonge leeftijd met zijn vader naar Egypte direct na de vernietiging die Dir’iyyah overkwam door Ibrahim bin Muhammed ‘Ali Pasha, moge Allah hem geven wat hij verdient. Hij was bijna 8 jaar. Hij groeide op in Egypte en trouwde daar. Hij deed er kennis op en verdiepte zich in zijn studies.

Later keerde hij terug naar Najd in 1264 H en arriveerde toen in de stad Riyadh waar hij verscheidene maanden verbleef en waar hij verschillende lessen bijwoonde. Hij verhuisde daarna naar Ahsaa waar hij fungeerde als leraar en oproeper (Da’ie). Hij verbleef daar een tijdje waarop hij later weer terug keerde naar Riyadh.

Zijn leraren:

We hebben naar aanleiding van wat eerder genoemd is geleerd dat de sheikh een tijd in Egypte verbleef waarbij hij heeft gestudeerd bij verschillende geleerden. Onder hen waren de volgenden:

1. Zijn vader, Imaam ‘Abdur-Rahman bin Hasan (auteur van het boek Fath ul Majeed)

2. Sheikh Abdur-Rahman bin Abdillah bin Muhammed ibn Abdul-Wahhab

3. Sheikh Muhammed bin Mahmud bin Muhammed Al-Jazaa’iri

4. Sheikh Ibrahim al-Baajooree en anderen.

Zijn studenten:

Verschillende studenten hebben gestudeerd onder de Sheikh, onder hen waren:

1. Zijn student, Sheikh ‘Hisaan us-Sunnah’ Sulayman bin Sahman

2. Zijn zoon, Sheikh ‘Abdullah

3. Zijn broer Sheikh Ishaaq en anderen.

Zijn geschriften:

De sheikh, moge Allah hem genadig zijn, overleed en liet een aantal geschriften na. Onder hen waren:

1. Misbah udh-Dhulaam fir-Radd ‘ala man Iftara ‘alaash-Shaikh-il-Imaam

2. Minhaaj ut-Ta’sees

3. Radd ‘alaa ash-Shubuhat al-Faarisiyyah

4. Ar-Radd ‘alaas-Sahaaf

Een aantal werken zijn samengesteld door zijn student Sulayman bin Sahman rahimahullah.

Zijn dood:

Hij, moge Allah hem genadig zijn, overleed in de stad Riyadh op de viertiende dag van Dhul-Qi’dah 1293H, moge Allah hem genadig zijn.

Bronnen voor zijn biografie:

1. Ad-Durar us-Saniyyah fil-Ajwibat-in-Najdiyyah

2. ‘Ulamaa Najd Khilaal Sittati Quroon

3. ‘Unwan-ul-Majd fi Tareekh Najd

4. Mashaaheer ‘Ulamaa Najd van ‘Abdur-Rahman bin ‘Abdil-Latif

5. Mu’jam-ul-Mu’alifeen van ‘Umar Ridaa Kahaalah

6. De verificatie van ‘Ulyoon-ur-Rasaa’il door Husayn Muhammed Bawaa