Tawheed is het Meest Betrouwbare Handvat

                                                                                       Imaam Ibnu Katheer, rahimahu Allaah

Uit: Tafseer Ibnu Katheer

In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Wie de Taaghuut verwerpt en gelooft in Allaah, heeft het meest betrouwbare handvat vastgegrepen, dat nooit zal breken. En Allaah is Alhorend, Alziend.

[Suurat Al-Baqarah; 256]

Tawheed is het meest betrouwbare handvat…

“Wie de Taaghuut verwerpt en gelooft in Allaah…”

Dit is een verwijzing naar: “Wie de rivalen van Allaah verwerpt en de afgoden en degenen naar wiens aanbidding naast Allaah de Shaytaan oproept, en vervolgens gelooft in de Eenheid van Allaah en Hem Alleen aanbidt en getuigt dat er geen godheid is, dan Hij, die het waard is om aanbeden te worden, die:

“…heeft het meest betrouwbare handvat vastgegrepen.””

Daarom zal deze persoon standvastigheid (in de Religie) hebben verkregen en voortgegaan zijn op de juiste weg en het Rechte Pad. Abu Al-Qaasim Al-Baghaawi, rahimahu Allaah, heeft overgeleverd dat ‘Umar, radiya Allaahu ‘anhu, heeft gezegd:

“Al-Jibt betekent magie en Taaghuut betekent Shaytaan. Waarlijk, moed en lafheid zijn twee instincten die in een man kunnen verschijnen. De moedige (mannen) strijden voor degenen die zij niet kennen en de lafaard rent weg van het verdedigen van zijn eigen moeder. De eer van een man ligt in zijn religie en zijn status hangt af van zijn karakter, al was hij een Perziër of een Nabatiër.”

De uitspraak van ‘Umar dat de Taaghuut de Shaytaan is, is zeer betrouwbaar want de betekenis ervan omvat alle soorten kwaad, waar de onwetende mensen van de Jaahiliyyah (pre-Islamitische periode van onwetendheid) in zijn vervallen zoals de aanbidding van afgoden, zich tot hen wenden voor een oordeel en hen aanroepen voor de overwinning.

En de Woorden van Allaah:

“…heeft het meest betrouwbare handvat vastgegrepen, dat nooit zal breken.”

En dit betekent: “Hij zal grip hebben op de Ware Religie met de meest sterke houvast.”

Allaah heeft dit gelijk gesteld aan het vasthouden aan een stevige handvat, dat nooit zal breken omdat het stevig gebouwd is en omdat knop ervan daar stevig mee is verbonden. Daarom heeft Allaah hier gezegd:

“…heeft het meest betrouwbare handvat vastgegrepen, dat nooit zal breken.”

Mujaahid, rahimahu Allaah, heeft gezegd: “Het meest betrouwbare handvat, is Imane (Geloof).”

Imaam As-Suddee, rahimahu Allaah, heeft gezegd dat het verwijst naar de Islaam. En Imaam Ahmad, rahimahu Allaah, heeft overgeleverd dat Qays Ibn ‘Abbaad, rahimahu Allaah, heeft gezegd:

“Ik was in de Masjid toen een man, van wie het gezicht tekenen van nederigheid vertoonde, binnenkwam en twee Raka’aat bad die in duur bescheiden waren. De mensen zeiden: “Dit is een man uit het midden van de Mensen van het Paradijs.” Toen hij vertrok, volgde ik hem totdat hij tot zijn huis was toegetreden en ik ging, na hem, ook naar binnen. Ik sprak met hem en toen hij zich op zijn gemak voelde, zei ik tegen hem: “Toen u binnenkwam in de Masjid, zeiden de mensen dit en dat.” Hij zei:

“Alle Lof is aan Allaah! Niemand zou iets mogen zeggen, waar hij geen kennis over bezit. Ik zal jou vertellen waarom zij dat hebben gezegd. Ik zag eens een visioen in de tijd van de Boodschapper van Allaah, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en ik vertelde dat aan hem. Ik zag dat ik mij in een groene tuin bevond…” – en hij omschreef de planten en de uitgestrektheid van de tuin – “…en daar bevond zich een ijzeren paal in het midden van de tuin, die vastgenageld was aan de grond en de top ervan bereikte de Hemel. Op de top bevond zich een handvast en er werd mij opgedragen om langs de paal naar boven te klimmen. Ik zei: “Dat kan ik niet.” Toen kwam er een helper die mijn gewaad van achteren omhoog tilde en tegen mij zei: “Klim naar boven.” Ik klom naar boven totdat ik het handvat had vastgegrepen en hij zei tegen mij: “Hou stevig aan het vast aan het handvat.” Ik ontwaakte uit die droom met het handvat in mijn handen. Ik ging naar de Boodschapper van Allaah, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en vertelde hem over mijn visioen en hij zei:

“Wat de tuin betreft, het vertegenwoordigt de Islaam en wat de paal betreft, het vertegenwoordigt de Pilaar van de Islaam en wat het handvat betreft, het vertegenwoordigt het meest betrouwbare handvat. Jij zult een Moslim blijven tot jij overlijdt.”

Deze Metgezel was ‘Abd-Allaah Ibn Salaam (radiya Allaahu ‘anhu).”

Deze Hadeeth werd ook overgeleverd in de Saheehayn en Imaam Al-Bukhaari, rahimahu Allaah, heeft het ook overgeleverd met een andere overleveringsketen.