Al-Walaa wal-Baraa; Het Karakter van de Gelovige

Een ander fundamentele aspect van ons geloof is het onderwerp van Al Walaa wal Baraa’. Dit onderwerp indien het juist begrepen wordt, onderscheidt duidelijk de kaafir van de Moe’min (gelovige) en geeft heldere principes aan met betrekking tot de alliantie, steun, en vriendschap ten opzichte van de kuffar.

Dit is een zeer verkeerd begrepen en verwaarloosd deel van iemands geloof in de realiteit van vandaag. We leven in een wereld die geheerst wordt door kunstmatige wetten (door de mens gemaakt) met het gezag in de handen van de kuffar. We vinden miljoenen Moslims die wonen in de landen van de kuffar, huizen hebben, zaken en families. De veel voorkomende misvatting is dat deze regeringen in de westerse wereld ons voorzien van voedsel en ons toestaan om in hun landen vredelievend te verblijven en daarom zouden we vanwege dat wederzijds bevriend met hen moeten zijn en hen te behandelen met hoffelijkheid.

 

En tegelijkertijd te leven en om te gaan met de kuffar. Op een dagelijkse basis waren de Moslims begonnen om bevriend met hen te zijn op zo’n punt waarbij zij (de kuffar) beter behandeld werden dan Moslims. De consequenties van dit zijn dat wanneer deze regeringen Moslims aanvallen en doden in andere delen van de wereld we in geen geval objectief zijn en hun besluit om dat te doen accepteren zonder aarzeling. We beginnen ook te zien dat Moslims posities nemen in deze regeringen gelovend dat wat ze doen voor het benefiet van de Moslims is. De redenen hiervoor zijn neer te leggen aan het concept van walaa wal baraa’ welke mensen heeft geleid naar afvalligheid zonder dat zij het zelfs weten.

Al-walaa wal baraa’ is verdeeld in twee aspecten, al-Hubb (liefde) en al-Bughoud (haat), beiden die zuiver gedaan moeten worden voor de zaak van Allah (subhannahu wa ta’ala), overigens bekend als Muwalaat. Al-Muwalaat is om te begeleiden, te houden, te steunen, te verenigen, te helpen, te verheffen, te respecteren en om bij te staan, allen welke gedaan moeten worden voor de zaak van Allah (subhannahu wa ta’ala) op de manier die Hij bevolen heeft.

Al-Bughoud

aan de andere kant, is om haat te hebben omwille van Allah (subhannahu wa ta’ala), ook bekend als Al-Muadaat, welke de complete tegenstelling is van muwalaat. Daarom het vereiste op de gelovigers is om muwalaat te hebben met de Moslims en om muadaat te hebben tegen de kuffar, om te houden van Allah (subhannahu wa ta’ala), de Boodschapper en de Moslims en om haat te hebben voor de kuffar, om te houden van al datgene dat Allah (subhannahu wa ta’ala) ons bevolen heeft om van te houden en om walaa te tonen jegens hen, om geen verwerping te hebben noch vijandigheid te hebben jegens enige van de bevelen van Allah (subhannahu wa ta’ala) en de gelovigen. “O jullie die geloven! Neemt niet de ongelovigen tot beschermers in plaats van de gelovigen, willen jullie bij Allah een duidelijk bewijs tegen jullie zelf geven?” [Qur’aan 4: 144]

Het moet duidelijk zijn in de gedachten van de Moslim dat het houden, steunen, verenigen, begeleiden, helpen, respecteren, verheffen en het bijstaan eigenschappen zijn die alleen geadresseerd moeten worden aan de Moslims en in geen enkel geval jegens de kuffar zoals Allah (subhannahu wa ta’ala) zegt in de Qur’aan: “Laten de gelovigen niet de ongelovigen in plaats van de gelovigen als beschermers nemen, en degene die dat doet heeft niets meer met Allah te maken, behalve wanneer jullie hen (de ongelovigen) angstig vrezen. En Allah waarschuwt jullie voor Zijn (bestraffing). En tot Allah is de terugkeer.” [Qur’aan 3: 28]

Al-Muwalaat is verplicht tussen de gelovigers aangezien Allah (subhannahu wa ta’ala) de Moslims beschreven heeft als één broederschap, die ons onderscheidt van de ongelovigen. Allah (subhannahu wa ta’ala) zegt:

“Voorwaar, de gelovigen zijn elkaars broeders, sticht daarom vrede tussen jouw broeders. En vreest Allah. Hopelijk zullen jullie begenadigd worden..”

 

[Qur’aan 49: 10]

Bovendien waarschuwt Allah (subhanahu wa ta’ala) ons van het gevaar in het nemen van de kuffar als onze vrienden of bondgenoten;

“O jullie die geloven! Neemt niet de Joden en de Christenen als beschermers, zij beschermen elkaar. En wie van jullie hen als beschermers neemt: voorwaar, hij behoort tot hen.” [Qur’aan 5: 51]

 

Het moet worden vermeld dat door het hebben van haat voor de kuffar, het in geen geval betekent dat we hen mishandelen, eerder is onze haat een deel van onze aanbidding en wordt het puur gedaan omwille van Allah (subhannahu wa ta’ala). Onze haat is voor hun ongeloof en verwerping van Allah (subhannahu wa ta’ala) en de deen van Islam, dus onze behandeling ten opzichte van hen moet in overeenstemming zijn met het bevel van Allah (subhannahu wa ta’ala) in bevel om hen niet te behandelen met onrechtvaardigheid.

“Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.”

 

[Qur’aan 60: 8]

Na het hebben begrepen van dit concept wordt het diep doordrongen in ons geloof en wordt het deel van ons leven. Dit concept van al-Walaa wal-Baraa beïnvloedt elke deel van ons leven, in het omgaan met Moslims en kuffar, in termen van de wijze, wat we voelen over hen en onze daden met betrekking tot hen. Abdullah ibn Abbas zei: “Al Muwalaat is de Liefde in het hart en de totale steun door de ledematen en de tong voor de Deen van Islam alléén.”

Al-Walaa wal-Baraa

vormt de afmeting waarvoor we onze daden op baseren en het is de grondslag waarbij alle betrekkingen binnen de Moslim gemeenschap samengesteld zijn. De oprechte getuigenis aan de Shahaadah handhaven dit fundamentele concept van al-Walaa wal-Baraa wanneer we onze verwerping verklaren van alle Taghut en de volledige en exclusieve geloof in Allah (subhannahu wa ta’ala).

De vervulling van Imaan is om haar voorwaarden en vereisten te vervullen in bevel om oprechte de titel, moe’min, te verdienen. De vereisten vanwalaa en baraa zijn een zeer belangrijk aspect van ons geloof, de ontkenning ervan zal resulteren in de mislukking om jouw Imaan te vervullen. De Boodschapper Mohammed (salla Allahu ‘alayhi wasallam) zei zoals overgeleverd in Ahmad; “De meest krachtige knoop van Imaan is om te houden omwille van Allah (subhannahu wa ta’ala) en om te haten omwille van Allah (subhannahu wa ta’ala).”

Daarom in onze hedendaagse realiteit waar we leven onder de kuffar, waar de regeringen van de westerse wereld hun kruistocht gelanceerd hebben tegen de Moslims, waar Moslims worden vervolgd, gearresteerd en gevangen gehouden, is het verplicht dat we onze walaa en baraahandhaven. We moeten begrijpen dat de kuffar nooit gelijk kunnen zijn aan de Moslims, noch kan er enige soort van wederzijds geloof tussen ons zijn, noch enig verdrag of steun voor hen en hun oorzaak aangezien dit zal resulteren in het verwaarlozen van al-Walaa wal-Baraa en daarom veroorzaakt een gebrek in iemands Imaan leiding naar de ontkenning ervan. Als enige Moslim Muwalaat maakt aan de kuffar, is het een zonde, echter, als ze zich met hen verenigen, zullen ze Murtad (afvallig) worden, maar om met hen te verenigen om te vechten tegen Moslims, wordt hijMurtad Harbie, (een afvallige in oorlog met de Moslims).

We moeten wegblijven van de kuffar, hun geloven en hun manier van leven. We moeten haat hebben voor hun ongehoorzaamheid en haat dragen voor hun daden. We moeten geen enkele affectie tonen jegens hen noch hen bijstaan of met hen te verenigen. We moeten hen niet beschouwen als het zijn van betere gelovigen noch hen beter behandelen dan de gelovigers.

Echter, moeten we liefde tonen ten opzichte van de Moslims, te verenigen met hen en ze te steunen, te houden van hen vanwege datgene dat ze geloven en het goede welke ze uitvoeren. We moeten blijven omgaan met de Moslims en onder hen leven, we moeten hen respecteren en tegelijkertijd haat hebben voor elke zonde die ze misschien doen of elke afwijking die ze misschien dragen. We moeten begrijpen dat het houden van en haten slechts gedaan wordt omwille van Allah (subhannahu wa ta’ala) in overeenstemming met alles en iedereen die Hij (subhannahu wa ta’ala) houdt en haat, aangezien de hoogste en meest belangrijkste niveau van liefde en haat boven alles voor Allah (subhannahu wa ta’ala) Zelf is.

“Een ieder die de volgende drie eigenschappen bezit zal de zoetheid van het geloof hebben; degene voor wie Allah en Zijn boodschapper geliefder bij hem wordt dan wat dan ook anders, degene die van een persoon houdt en hij houdt uitsluitend van hem omwille van Allah, en degene die haat om terug te keren naar ongeloof zoals hij het haat om gegooid te worden in het hellevuur.”

[Boekhari, Moeslim]