Over Ons

Wie zijn wij?

Alle lof en dank is aan Allaah. Diegene Die doet leven en doet sterven. En tevens Degene die de gelovigen heeft bevolen om te strijden op Zijn pad, hoewel een deel van hen dit bevel heeft geweigerd en zich hiervan af hebben gekeerd. Er zijn weinigen die hun Heer hierin gehoorzaamd hebben en in standvastigheid deze verheven status dragen.

En de vrede en zegeningen van Allaah zij met de leider van de Mujaahideen, de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem), zijn familieleden, zijn metgezellen en al degenen die in hun voetstappen zijn getreed en hun leiding hebben gevolgd tot de Dag der Opstanding.

Amma ba’d, en vervolgens,

Welkom op de site van Shariah4Holland.

De groep Shariah4Holland is opgericht om de Islaam te presenteren in haar zuiverste vorm; volgens de Aqeedah en Minhaaj van Ahloel-Soennah wal Djamaa’ah. Dit is de islamitische leer volgens de Qur’aan van Allaah en de Soennah van de Profeet Mohammed (Vrede en Zegeningen zij met hem). Deze leer vindt haar bouwstenen in de interpretatie van de sahaba – de metgezellen van de Profeet Mohammed (Vrede en Zegeningen zij met hem) – de tabi’ien – de leerlingen van de metgezellen – en de tabi’oe tabi’ien – de leerlingen van de leerlingen van de metgezellen. Kort samengevat: de Islaam volgens de zuiverste interpretatie van de selefoe saalih, de vrome voorgangers.

Shariah4Holland is een groep, bestaande uit moslimjongeren in Nederland, die willen antwoorden aan het Bevel van Allaah: het oproepen naar het goede (Tawheed – Islamitische Monotheïsme) en het waarschuwen tegen het slechte (i.e.)Shirk – afgoderij). Met bloedend hart keken zij toe naar het groeiende aantal, dat massaal richting de stembus gingen om te stemmen voor de democratie en zo de liefde voor (de implementatie van) de Shariah zagen verdwijnen, en hiermee ook de Islaam in haar zuivere vorm. Hedendaags ontkennen zelfs de gelovigen het belang van de Shariah in hun dagelijkse leven en hebben zij geen interesse meer in het daadwerkelijke invoeren en naleven van de Wetten van Degene Die hen geschapen heeft. Hoewel het Allaah niet baat of schaadt of wij Zijn Wetten wel of niet naleven. Verheven is Hij, wij zijn degenen die onszelf schaden en veel goeds mislopen in dit leven en het volgende, wanneer wij deze perfecte Wetten negeren. De Shariah is niet iets wat alleen ten tijde van het leven van de profeet Mohammed (Vrede en Zegeningen zij met hem), de Shariah is de Wet van Allah, dat bedoeld is voor alle tijden, alle plaatsen en alle mensen tot het einde der tijden. Het is een tekortkoming in een belangrijk onderdeel van de Aqeedah (liefde en afkeer omwille van Allah) van vele moskeeën en islamitische stichtingen wanneer zij, wat betreft het verdedigen van de religie van Allaah, hun mond houden.

Shariah4Holland streeft ernaar om op te roepen naar de Shariah in Nederland en de rest van de wereld, om het aan haar mensen uit te leggen en om deze ook daadwerkelijk in te voeren. Zij hebben het niet nodig om een regering om ver te werpen, als een groot deel van de Nederlanders haar Heer erkent en hiermede ook Zijn eerlijke en barmhartige wetgeving, dan zullen zij degenen die zich nu naast Hem denken te kunnen plaatsen, zelf wegjagen. Wij zijn niet van plan onze wens op te geven, Allaah is met degenen die Zijn Woord willen laten zegevieren en daarom zullen wij strijden voor Zijn Wetgeving, een Wetgeving die vrij is van tekortkomingen en schittert in zijn perfectie. Het resultaat is geheel in de handen van Allaah, wij vertrouwen op Hem, daar Allaah de Ummah, de volmaakte godsdienst al-Islaam, de overwinning heeft beloofd. Zoals Allaah zegt in zijn Volmaakte Boek:

“En voorzeker, Ons woord is vooraf gegaan aan Onze gezonden dienaren. Voorwaar, zij zijn het die zeker geholpen zullen worden. Voorwaar, zij zijn Onze legers, die zeker de overwinnaars zullen zijn.” [As-Saffa; 171-173]

En met deze belofte van Allaah, en Allaah verbreekt zijn beloftes niet, proberen wij de vaandels van al-Islaam omhoog te hijsen, wetend dat de islaam ooit zal zegevieren over alle andere naties. We zullen pas rusten in onze da’wah (oproep tot de Eenheid van Allaah) tot de dood ons zal inhalen of de vlag van islaam boven het Koninklijk Paleis van Den Haag zal wapperen.

Shariah4Holland keert terug naar de selefoe saalih en naar de geleerden van vroeger. Het is van groot belang dat de oprechte moslims al-Haqq volgen en geen beroemde namen. Shariah4Holland hecht alleen waarde aan: ‘qaala Allaah wa qaala rasoellallaah’, oftwel: ‘Allaah zegt en de boodschapper van Allaah zegt.’ Niet: ‘die imam zei en die persoon zei.’

De edele sahabi Ibn Abbas zei eens tegen iemand:

”Er zal vanuit de hemel regen van stenen op jou vallen! Ik zeg tegen jou: “De boodschapper van Allah zei…” en jij zegt: “Maar Abu Bakr en Omar zeiden…?”

Ons eerste doel is het herstellen van Allaah’s recht op aarde en erop toezien dat het nageleefd wordt. Moslims en niet-moslims worden over de gehele wereld onderdrukt. Er zijn veel jamaa’aat (aangesloten organisaties) die worstelen tegen de onderdrukking die het resultaat is van de invoering en naleving van menselijke, imperfecte wetten. Aldus is het onze doelstelling om de gehele mensheid te bevrijden van deze ware slavernij; het gehoorzamen en naleven van wetten die gemaakt zijn door mensen die zelf uit een druppel sperma voortkomen en in een rottend lichaam zullen eindigen, en het brengen van vrijheid, eerbaarheid en rechtvaardigheid, door het accepteren en implementeren van Allaah’s wetten (de Shariah).

Ons tweede doel is het aanmoedigen van andere jamaa’aat en om ze bij elkaar te brengen om voor dezelfde principes te werken. We willen, met de wil van Allaah, verschillende groepen die elkaar niet kennen, maar verbonden zijn door hun religie, de religie van de Ahloel Soennah wa-l Djamaa’ah, bij elkaar brengen om elkaar te leren kennen en om zij aan zij samen te werken. Deze wederzijdse samenwerking brengt eenheid en eenheid brengt kracht en met kracht en het juiste geloof komt de hulp van Allah (de Verhevene). We claimen niet dat we de leiders zouden moeten of kunnen zijn van deze grootse taak, maar wij hopen dat we ze onze onvoorwaardelijke steun kunnen geven, waar zij zich ook mogen bevinden op deze aarde van Allaah.

Deze nobele taak kan alleen gerealiseerd worden aan de hand van mensen die offers aan de frontlinies brengen en niet alleen van boeken, tapes en dergelijke. Ware kennis, is kennis die uitgevoerd wordt met (Taqwa) godsvrees – vroomheid, dus het benodigd een combinatie van kennis en vechten aan de frontlinies en niet louter boeken lezen en het negeren van de onderdrukking op aarde. Het is waarlijk een eer om de helper te zijn van – of te behoren tot – deze mensen die zich hedendaags aan de frontlinies bevinden.

Wat u van ons kunt verwachten is het uitnodigen tot de Waarheid, de zuivere Islaam, via het internet, door middel van filmpjes, flashes, uitdelen van boeken, affiches en het organiseren van lezingen en lessen.

Vragen, suggesties, ideeën of opmerkingen met betrekking tot wie wij zijn en onze activiteiten? De groep van Shariah4Holland staat voor eenieder paraat. Stuur ons een mail en wij zullen u zo spoedig mogelijk beantwoorden.

E-mail: shariah4holland@hotmail.com

Moge Allaah ons Ikhlaas – zuivere toewijding aan Hem – schenken en ons helpen om Zijn Woord te laten zegevieren; Allaah is tot alles in staat, er is geen Macht en geen Kracht behalve bij Hem en Hij is de Enige die in staat is om smeekbeden te verhoren. Hij is onze steun, gezegend zijn Zijn Namen en Zijn Eigenschappen.

Alle lof is aan Allah, de Heer de werelden.

Al het slechte komt van de shaytaan en al het goede komt van Allah en enkel en alleen van Allah!

Wassalaamoe alaikoem waramatoellahi wabarakaatoehoe,

Shariah4Holland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s