Wie is de Kaafir?

 Door Shaykh ‘Umar Bakri Muhammad, haafidahu Allaah

 

Bron: Al-Muhaajiruun

 

 

 

 

Wie is de Kaafir en wie is de Moslim? Mensen verwarren vaak het verschil tussen de Kaafir Aslee (oorspronkelijke Kaafir) en de Kaafir Murtad(afvallige) die een Moslim was maar zijn geloof teniet heeft gedaan. Laten wij de verschillende soorten Kuffaar hieronder classificeren:

Kaafir Aslee

– de oorspronkelijke Kaafir

 

Een voorbeeld van de Kuffaar Asliyeen zijn de Hindoes, de Sikhs, de Christenen, de Joden of de Atheïsten; dus iemand die niet gelooft in deIslaam. Dus hij zou in Allaah (God) kunnen geloven maar niet in de Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam.

 

Er zijn drie soorten Kuffaar Asliyeen:

 

De Mushrikeen van de mensen van het boek, dus de Joden en de Christenen

De Mushrikeen die niet behoren tot de mensen van het boek, dus de Hindoes, de Sikhs, de Boeddhisten, de aanhangers van het Zoroastrisme enzovoorts

Atheïsten zoals degenen die geloven in de wetenschap, zelfaanbidders, vrouwenaanbidders, geldaanbidders enzovoorts

Zodoende is een Kaafir: “Degene die niet gelooft in de Islaam en de Profeet Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam.”

Kaafir Murtad

– de afvallige

 

De Kaafir Murtad is een persoon die eens een Moslims was maar één of meer daden beging die hieronder staan vermeld:

Al-Juhuud

– het ontkennen van enige verplichting die bekend staat als fundamentele noodzaak

Wanneer een persoon enige daad ontkent die uit de Islaam bekend is geworden als fundamentele noodzaak, zoals het ontkennen van het vasten, deHadj, het gebed, de Sharee’ah of de Jihaad, zal hij een Jaahid (ontkenner) worden, die zichzelf over heeft gegeven aan Juhuud.

Al-Istihlaal

– het toestaan wat Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, verbiedt of het verbieden wat Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, toestaat

 

Istihlaal

 

is het toestaan wat Allaah verbiedt of vice versa. Een voorbeeld hiervan is degene die ontucht toestaat. Degene die Istihlaal begaat wordt Al-Mustahlil (wetgever) genoemd.

An-Naaqid

– de Annuleringen van de Deen

 

Er zijn tien annuleringen van de Deen (Nawaaqed Al-Islaam) en wanneer een persoon één van hen schendt, dan zal hij een Murtad worden.

 

Nawaaqed Al-Islaam

– De Annuleringen van de Islaam

Shirk

– Het vereenzelvigen van iemand of iets met Allaah

Shirk

 

is het vereenzelvigen van iemand of iets met Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, zoals het zeggen dat ‘Eesa (‘alayhi as-salaam) de zoon van God is of dat Tony Blair de wetgever is of het oordelen met een Kufr-wet (niet-Islamitische wet) enzovoorts.

Of hij het nu ontkent of niet en of hij het nu legaliseert of niet; wie ook Shirk Akbar begaat, zal uit de Millah (Islaam) treden. Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

 


Waarlijk, Allaah vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt maar Hij zal al hetgeen daarbuiten staat vergeven aan wie Hij wil. En wie iets met Allaah vereenzelvigt, heeft inderdaad een zeer grote zonde begaan.

[Suurat An-Nisaa; 48]

 

En Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

 


Allaah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal buiten dat vergeven wie Hij wil. En wie iets met Allaah vereenzelvigt, is inderdaad ver afgedwaald.

[Suurat An-Nisaa; 116]

Om een bemiddelaar aan te nemen tussen jou en Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala

 

Bijvoorbeeld door naar een graf van een dood persoon te gaan en hem tot bemiddelaar te maken en voor wie dit doet, is de daad Kufr die hem buiten de Islaam zal plaatsen.

Een ander voorbeeld is om zulke hulp te zoeken van enige zogenaamde priester. In de tijd waarin de ‘Ulamaae leefden, kon je hen vragen omDu’aa te verrichten maar wanneer zij sterven, dan is het, zelfs van de Nabeesalla Allaahu ‘alayhi wa sallam, niet toegestaan (om hem te vragen te bemiddelen). De Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, zei:

 

“Oh Allaah!, laat mijn graf geen plaats van aanbidding worden!”

 

Eerder zeggen wij, wanneer wij naar de begraafplaatsen gaan:

 

“Vrede aan de mensen van het graf, jullie zijn degenen die het eerst zijn vertrokken en wij zullen volgen.”

 

Je kunt de levende vragen om een Du’aa die Mubaah is, maar wanneer je gelooft dat hij er macht over heeft (om de Du’aa in te willigen), dan is dit ook Shirk!

Degene die de Kaafir (niet-Moslim) niet tot Kaafir verklaart of eraan twijfelt dat hij een Kaafir is of zegt dat zijn religie (van de Kaafir) correct is

 

Er zijn bepaalde gematigde “Moslims” (mushrikeen) die geloven dat wij de niet-Moslims geen Kuffaar zouden mogen noemen (ook al doet Allaah dat wel!), maar liever; “potentiële Moslims”. Wie er ook aan twijfelt of erin gelooft dat de Kuffaar geen Kuffaar zijn, wordt zelf een Kaafir.

 

At-Takfeer

 

(het verklaren van een persoon tot een Kaafir) is een deel van Usuul Ad-Deen (één van de Grondbeginselen van de Deen) en we zijn verplicht om dit Recht van Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, te verdedigen. Alleen Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, heeft het recht om Wetten te maken en niemand anders kan beweren dat ook te mogen.

Degene die denkt dat enige Sharee’ah (wet en orde) gelijk is of beter is dan de Sharee’ah van de Islaam, is een Kaafir

 

Een voorbeeld hiervan is degene die gelooft dat de Britse wet even goed, gelijk aan of zelfs beter is dan de Wetten van de Islaam!

Lord Nazeer Ahmad is hiervan een goed voorbeeld. Hij trad buiten de oevers van de Islaam (werd een afvallige) door te verklaren dat de Moslims de Britse Wet en de Wetten van de Sharee’ah moeten gehoorzamen.

Wie ook enig Oordeel van de Sharee’ah (Hukm Shar’ee) haat, is een Kaafir

 

Bijvoorbeeld; degenen die het haten om te bidden, te vasten, de Hijaab te dragen, mensen op te roepen naar de Islaam en om als collectief in een groep samen te werken om de Islamitische Staat te vestigen, enzovoorts.

Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

 


Dat is omdat zij hetgeen haten wat Allaah heeft geopenbaard

[Suurat Muhammad; 9]

Wie ook enig (onderdeel) van de Deen van de Islaam, haar beloningen of haar straffen, bespot

 

Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

 


De Munaafiqeen (hypocrieten) vrezen, dat een Suurah tegen hen zou worden geopenbaard die hen zou onderrichten over hetgeen in hun hart is. Zeg (tot hen): “Spot maar, voorzeker!, Allaah zal al hetgeen u vreest aan het licht brengen.” En indien u hen ondervraagt, zullen zij beslist zeggen: “Wij spraken slechts ijdellijk (onder elkaar) en vermaakten ons.” Zeg: “Was het over Allaah en Zijn Aayaat(Bewijzen, Verzen, Tekenen en Openbaringen) en Zijn Boodschapper dat u spotte? Bied geen verontschuldiging aan. U bent ongelovig geworden na te hebben geloofd. Als Wij een deel van u vergeven, zullen Wij een ander deel van u straffen, omdat zij Mujrimeen(ongelovigen, polytheïsten, zondaars, criminelen) waren.”

[Suurat At-Tawbah; 64-66]

As-Sihr

– iemand die zich bezighoudt met magie

 

Bijvoorbeeld door met een Jinn te communiceren en door naar een magier te gaan of om hulp te zoeken bij een magier.

Bondgenootschap met de Kuffaar en hen steunen tegen de Moslims

 

Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

 


Oh gij die gelooft!, neemt de Joden en de Christenen niet tot Awliyaae (vrienden, beschermers, bondgenoten, helpers). Zij zijn Awliyaaevan elkaar. En wie van u hen tot vrienden (Awliyaae) neemt, is waarlijk één van hen. Voorwaar!, Allaah leidt het overtredende volk (Al-Qawm Adh-Dhaalimeen, de Kuffaar) niet.

[Suurat Al-Maaidah; 51]

Wie ook gelooft dat hij niet verplicht is om de Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, te volgen, is een Kaafir

 

Ook degene die gelooft dat hij de Islaam kan verlaten om zich tot een andere Deen te bekeren, is een Kaafir.

Wie ook zijn rug toekeert aan de Deen van de Islaam

 

Dit kan worden gedaan door de Deen niet te bestuderen of door er niet naar te handelen. Indien iemand zegt “dit en dat is Haraam, dan moeten wij dit nagaan en controleren. Imaam Abu Haneefah, rahimahu Allaah, liep eens langs de waterkant toen hij een kind zag dat ook langs de waterkant liep en er bijna in viel. Imaam Abu Haneefah, rahimahu Allaah, zei: “Wees voorzichtig, je zou er in kunnen vallen!” In antwoord hierop zei het kind: “(Wees) jij ook (voorzichtig), want als u een fout maakt dan zullen vele anderen daar ook in vallen!” Imaam Abu Haneefah, rahimahu Allaah, ging toen naar huis om al zijn Ahkaam te herzien en zei vervolgens: “Denk niet dat wat ik vandaag zeg, morgen niet veranderd kan worden indien ik een (andere) Hadeeth vind.”

 

 

 

En Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

 

 

 

En wie is onrechtvaardiger dan hij die door het Teken van zijn Heer wordt vermaand en zich er toch van afwendt? Wij zullen deMujrimeen (schuldigen, Kuffaar) beslist straffen.

[Suurat As-Sajdah; 22]