De Drie Beste Generaties

Al-Quruun Ath-Thalaathah Al-Faadilah

Door Shaykh ‘Umar Bakri Muhammad, haafidahu Allaah

Bron: OBM Online

De Profeet Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, zei in de beroemde Hadeeth die is overgeleverd door ‘Imraan Ibn Husayn, radiya Allaahu ‘anhu:

“Waarlijk, de beste onder jullie is mijn generatie (de Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam en zijn Metgezellen,radiya Allaahu ‘anhum), en daarna degenen die hen volgen, en daarna degenen die hen volgen…”

[Uit de Saheeh van Imaam Muslim, rahimahu Allaah, de Gunsten van de Sahaabah (radiya Allaahu ‘anhum), Hoofdstuk 52, Hadeeth 2535]

Uit deze Hadeeth kunnen we het volgende afleiden:

Ongetwijfeld zijn de mensen met het beste begrip van de Islaam, de Quraan, de Sunnah en de terminologie van de Sharee’ah, enzovoorts, degenen uit de eerste generatie van de Islaam – de Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en zijn Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum. De Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, prees ook degenen die deze eerste generatie volgden en daarna degenen die de volgelingen van de eerste generatie volgden. Met andere woorden zijn de Beste Generaties in de Islaam:

De Eerste Generatie – De Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en zijn Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum

De Tweede Generatie – Degenen die de eerste generatie hebben gevolgd (bekend als de Taabi’een)

De Derde Generatie (die eindigde tussen 240 en 260 na de Hijrah) – Degenen die de Taabi’een volgden (bekend als Taabi’ At-Taabi’een)

Dit is de volgorde waarin de Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, hen heeft geprezen; daarom moeten wij hen, als zijn volgelingen, prijzen in dezelfde volgorde.

Het is erg dwaas dat de mensen van tegenwoordig degenen volgen die niet uit de eerste generatie van de Islaam komen. Vandaag de dag volgen mensen bijvoorbeeld Imaam Abu Haneefah of Imaam Ash-Shaafi’ee, rahimahumaa Allaah, in plaats van dat zij de Boodschapper Muhammad,salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en zijn Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum, volgen. Wanneer jij tegen hen zegt: “Abu Bakr, radiya Allaahu ‘anhu, zei…”, dan zeggen zij: “Ja, maar Imaam Abu Haneefah, rahimahu Allaah, zei…”. Dus zij gaan totaal voorbij aan de woorden van eenSahaabiradiya Allaahu ‘anhu; iemand die door Allaah de Almachtige is geprezen in de Quraan.

Wij ontkennen niet dat Geleerden zoals Imaam Abu Haneefah, Imaam Ash-Shaafi’ee, Imaam Ahmad Ibn Hanbal enzovoorts, rahimahum Allaah, grote ‘Ulamaa waren en volgelingen van Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’ah – moge Allaah tevreden zijn met hen allemaal. Eerder is het zo, dat het probleem opkomt wanneer mensen ervoor kiezen om hen te volgen, in plaats van de eerste generatie, wat duidelijk weerspreekt wat Allaah en Zijn Boodschapper, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, ons hebben bevolen te doen; en dit komt duidelijk naar voren in een persoon die bijvoorbeeld zegt: “Ik ben een Hanafee of “Ik ben een Shaafi’ee, wat duidelijk impliceert dat zij alleen de mening van Imaam Abu Haneefah of ImaamAsh-Shaafi’ee, rahimahumaa Allaah, volgen.

Daarom is het voor ons essentieel om te begrijpen dat onze Islamitische norm de eerste generatie van de Islaam is; degene die deze eerste generatie volgen zijn volgelingen van Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’ah en behoren zodoende tot de Geredde Groep. En degenen die enig ander volgen dan de eerste generatie, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde “grote Geleerden” zoals Ibn Baaz of Ibnu ‘Uthaymeen, zijn afgedwaald van het Rechte Pad van As-Salaf As-Saalih (de Vrome Voorgangers).

Er is echter ook een systeem van rangschikking, in termen van deugden, onder de eerste generatie. Imaam Al-Haafidh Adh-Dhahabee, rahimahu Allaah (een volgeling van Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’ah en een student van Shaykh Ul-Islaam Ibn Taymiyyah, rahimahu Allaah) zei in zijn “Kitaab Al-Kabaair” (het Boek der Grote Zonden), in het Hoofdstuk van de Zeventigste Grote Zonde; het Vervloeken van enig Metgezel van de Boodschapper van Allaah, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam :

“De nobele kwaliteiten en deugden van de Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum, zijn te talrijk om hier te worden genoemd. De Geleerden van de Sunnah stemmen echter wel overeen dat de edelmoedigste onder de Metgezellen, tien in aantal zijn en dat vier van hen als hoogste in rang staan. Deze (Metgezellen) zijn, in volgorde van hun rang: Abu Bakr, daarna ‘Umar Ibn Al-Khattaab, daarna ‘Uthmaan Ibn ‘Affaan, daarna ‘Ali Ibn Abee Taalib, moge Allaah tevreden zijn met hen allemaal. Hierover bestaat geen enkele twijfel en wie hier ook aan twijfelt is een innovator (een Mubtadi’) en een verachtelijke hypocriet (Munaafiq Khabeeth)!”

Hieruit volgt dat de Geleerden van Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’ah het er unaniem over eens zijn dat Abu Bakr As-Siddeeq de grootste Metgezel was van Rasuul-Allaahsalla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en daarna ‘Umar en daarna ‘Uthmaan en daarna ‘Ali – moge Allaah tevreden zijn met hen allemaal. Dit is hoe Allaah het heeft voorbestemd en degenen die in enige andere volgorde een voorkeur hebben voor de Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum, zijn afgedwaald van As-Salaf As-Saalih, zoals de sekte van de afvallige Shee’ah Raafidah. Verder heeft de Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, gezegd:

“Abu Bakr zal in het Paradijs zijn, en ‘Umar zal in het Paradijs zijn, en ‘Uthmaan zal in het Paradijs zijn, en ‘Ali zal in het Paradijs zijn, en Talhah zal in het Paradijs zijn, en Az-Zubayr zal in het Paradijs zijn, en ‘Abd Ar-Rahmaan Ibn ‘Awf zal in het Paradijs zijn, en Sa’d Ibn Abee Waqqaas zal in het Paradijs zijn, en Sa’eed Ibn Zayd zal in het Paradijs zijn, en Abu ‘Ubaydah Ibn Al-Jarraah, zal in het Paradijs zijn.”

[Uit Saheeh Al-Jamee’ As-Sagheer, 1/70, nummer 50]

De Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum, die hierboven zijn genoemd stonden goed bekend als “Al-‘Asharah Fil-Jannah” (de Tien in het Paradijs). Zij waren de beste Metgezellen van Rasuul-Allaahsalla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en wel in deze volgorde.

We kunnen daarom concluderen dat de beste Metgezellen, radiya Allaahu ‘anhum, zijn (in volgorde):

De Tien aan wie het Paradijs is beloofd

Abu Bakr As-Siddeeq

‘Umar Ibn Al-Khattaab

‘Uthmaan Ibn ‘Affaan

‘Ali Ibn Abee Taalib

Talhah Ibn ‘Ubayd-Allaah

Az-Zubayr Ibn Al-‘Awwaam

‘Abd Ar-Rahmaan Ibn ‘Awf

Sa’d Ibn Abee Waqqaas

Sa’eed Ibn Zayd

Abu ‘Ubaydah Ibn Al-Jarraah

De Mensen van Badr (degenen die deelnamen aan de Slag van Badr)

De Boodschapper Muhammad, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, heeft gezegd:

“Allaah heeft gekeken naar de Mensen van Badr (en zei):

“Doe wat jullie wensen, want Allaah heeft jullie vergeven.”

[Uit de Saheeh van Imaam Muslim, rahimahu Allaah, nummer 2494]

Degenen die Al-Bay’atu Taht Ash-Shajarah hebben gedaan (de Eed van Trouw onder de Boom)

Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt in de Quraan:

“Voorzeker, Allaah was zeer tevreden met de Gelovigen, toen zij aan u trouw beloofden onder de boom…”

[Suurat Al-Fath; 18]

Al-Ansaar

Allaah, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

En de vooruitstrevende eersten (om de Islaam te accepteren) van de Muhaajiruun (de Migranten van Makkah naar Al-Madeenah) en deAnsaar (de inwoners van Al-Madeenah die hulp en bijstand verleenden aan de Muhaajiruun) en degenen, die hen in goedheid volgen; Allaah heeft Welbehagen in hen en zij hebben welbehagen in Hem…”

[Suurat At-Tawbah; 100]

Weet daarom, beste Moslims, dat deze mannen de mensen waren met het beste begrip van de Deen – en niet Shaykh Ul-Islaam Ibn Taymiyyah, was of zelfs Imaam Abu Haneefah, rahimahumaa Allaah, ondanks dat zij grote Geleerden waren die Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’ah volgden.

Wanneer er enig meningsverschil was tussen de Metgezellen, dan dienen wij terug te verwijzen naar en de voorkeur te hebben voor de meest vrome van hen, in de bovenstaande volgorde.