Zes redenen waarom de heersers Kafir zijn

 Eerst moet begrepen worden dat Allah (Subhanahu wa Ta’aala) vele rechten (Huqouq ullah) heeft:

Huqouq ullah – De rechten van Allah

1. Rechten van Zijn Namen en Eigenschappen
2 Rechten van Zijn bevelen
3. Het recht om uitsluitend vereerd te worden

Ieder Moslim is verplicht de rechten van Allah (Subhanaho wa Ta’ala) te verdedigen. De heersers van Moslimlanden schenden en bespotten en verwaarlozen de rechten van Allah en wie dit doet is een Mushrik.

Het Niveau van de Deen

1. Muhsin (Ihsaan) – om Allah te vereren alsof u hem ziet
2. Mu’min (Imaan) – Gezegdes,daden en overtuiging
3. Moslim (Islam) – de Overgave

– Iedere Muhsin is een Mu’min en een Moslim – Iedere Mu’min is een Moslim, maar niet persee een Muhsin

Takfeer 

Wij aanbidden Allah (Subhanaho wa Ta’ala) door het doen van takfeer – een persoon Kafir te verklaren. At-Takfeer is een verplichting voor alle Moslims. Degenen die geen takfeer doen zijn Mushrikeen, want de eerste zuil van Tawheed verplicht ons om takfeer te doen op degenen waarvan Allah heeft gezegd dat hij kafir is. Degenen die geen takfeer doen op degenen waarvan Allah heeft gezegd dat het een kafir is bespotten Allah (Subhanaho wa Ta’ala) en Zijn woorden. Degene die geen takfeer doet, doet takdheeb (ongeloof) in Allah. Takdheeb (ongeloof) is het tegenovergesteld van Tasdeeq, dat betekent dat je in Allah met zekerheid geloven moet.

Hoe wordt een persoon een ongelovige in Allah wanneer hij niet verklaart dat degene die Allah een Kafir noemt een kafir is ? Eenvoudigweg omdat wanneer wij in Allah geloven, geloven wij niet slechts in zijn bestaan maar ook Zijn woorden. Als Hij de Joden en de Christenen Kafir noemt en degenen die vernederen, bespotten en kufr wetten instellen in de zelfde categorie plaatst, dan worden wij ongelovigen als wij hen geen Kafir te noemen, immers de voorwaarde voor het geloven in Allah is om te geloven in zijn Woorden, Namen, Eigenschappen, Handelingen etc..

Wij moeten Takfeer doen om Allah te aanbidden en om onze Aqeedah te zuiveren. Zeggen dat de heersers van Moslims landen geen kafir zijn heeft ernstige implicaties. Het betekent dat elke persoon zijn deen kan veranderen, Moslims kan doden, Allah en zijn boodschappers, de Moslims,de ‘Ulema, de Mujaahideen en de rest van de Moslim kan kleineren; dit betekent dat er geen grenzen van kufr meer zijn, een persoon kan dan doen wat hij wil en nooit Kafir worden . Het betekent ook dat wij Walaa’ met hen moeten hebben,wij moeten hen dan verdedigen , beschermen en gehoorzaam zijn aan hen.

Duidelijk en zonder twijfel zijn alle heersers van de Moslim landen Kafir Murtad. Om onze ‘Aqeedah en Tawheed te zuiveren, moeten wij hen Kafir verklaren of anders zullen wij ook onder de banier van kufr kunnen vallen. Hier zijn 6 redenen waarom de heersers van Moslimlanden Kafir Murtad zijn :

1. Zij volbrengen niet de zuilen van Tawheed
2. Zij bespotten de deen van Allah (swt)
3. Zij verenigen zich met de ongelovigen tegen de Moslims
4. Zij nemen de deen van Democratie aan
5 Zij kennen zich de Namen van Allah en Zijn
Eigenschappen aan zich toe
6. Zij maken wetten kufr grondwetten (kufr wet)

1. Zij volbrengen niet de Zuilen van Tawheed 

De twee zuilen van Tawheed zijn:

1. Al Kufr bi Taghout (Nafie) – Om de kufr te verklaren aan de Taghout
2 . Al Imanu billah (Ithbaat) – om in Allah te geloven

Zonder een van deze zal een persoon Mushrik blijven. De heersers van Moslimlanden volbrengen geen enkele van deze zuilen (hoewel zij beweren dat zij dit wel doen), voornamelijk de eerste zuil, dat het niet-geloven in de Taghout inhoudt.

“Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend.”

[Surat Al-Baqarah:256]

In plaat van dat zij de Taghout afkeuren, worden zij Taghout door deze te gehoorzamen d.w.z. het gehoorzamen aan de VN resoluties. Hun Imaan is zonder Al Kufr bi Taghout, dat een overtreding is van de eerste zuil. Iedereen die in Allah gelooft zonder Kufr/shirk af te keuren, hij of zij is geen Moslim.

Hun Imaan is net als de Imaan van Quraysh, wiens ongelovigen in Allah hebben geloofd, maar niet Takhallie deden voor Tahallie , noch keurden zij de Taghout af.

De heersers van de Moslim landen verwijzen naar de Taghout resoluties van de VN en doen ook At-Tahakum op hen.

“Kent gij niet degenen, die beweren dat zij geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen voor u is geopenbaard? Zij wensen recht te zoeken bij de opstandigen ofschoon het hun was geboden, dezen te verwerpen. En Satan wenst hen ver van het rechte pad te doen afdwalen.”

[Surat An-Nisaa’:60]

Dit vers werd geopenbaard naar aanleiding van een Moslim die met een Jood over een zekere kwestie debatteerde. In plaats van Tahakum te doen naar Allah (door het verwijzen naar Muhammad (Sal Allahu alaihi wa salam), verwees hij naar een Taghout tovenaar ( Ka’ab ibn Ashraf) voor een oordeel en hierdoor werd hij een Kafir Murtad ( afvallige ).

2. Zij kleineren de deen van Allah (Subhanaho wa Ta’ala) en Zijn bevelen. 

De huichelaars vrezen, dat een Soerah tegen hen zou worden geopenbaard die hen zou onderrichten over hetgeen in hun hart is. Zeg (tot hen):

“Spot maar, voorzeker, Allah zal al hetgeen gij vreest aan het licht brengen.”

[Surat at-Taubah:64]

“En indien gij hen ondervraagt, zullen zij beslist zeggen: “Wij spraken slechts ijdellijk (onder elkander) en vermaakten ons.” Zeg: “Was het over Allah en Zijn tekenen en Zijn boodschapper dat gij spotte?”

[Surat at-Taubah:65]

“Biedt geen verontschuldiging aan. Gij hebt, na te hebben geloofd, verworpen. Als Wij een deel uwer vergeven, zullen Wij een ander deel uwer straffen, omdat zij schuldig waren.”

[Surat at-Taubah, 9: 66]

Deze verzen werden geopenbaard in een tijd waarin bepaalde Moslims de Hafiz bespotten door te zeggen dat hun Hizf hen niets anders dan grote buiken geeft, dit is afvalligheid in de Islam en wie ook maar de deen van Islam bespot is een Kafir.

De heersers bespotten vandaag de dag de deen van Allah (swt) door het toestaan van wat Allah verboden heeft en door het geven van vergunning aan TV bedrijven die de Islam in hun uitzendingen bespotten (drama, toneelstukken enz). De heersers maken kufr programma’s, alcohol reclames, onbedekte vrouwen enz. Een voorbeeld van dit is het programma ‘Taash ma Taash’, een Saoedische TV programma dat de Hukm van het dragen van de Hijab bespot.

De Kafir Murtad heersers geven ook toestemming voor TV bedrijven te ‘editten’, wat een eenvoudige terminologie is voor ‘liegen’. Het is niet toegestaan de woorden van een Moslim te redigeren en wat hij/zij zegt te fabriceren.

3. Al Muwalat ul Mushrikeen wal Kafireen – Alliantie met de Mushriks en Kuffar

“O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”

[Surat Al-Maaida: 51] 

In de Tafseer van Imaam ul Qurtubi wordt overgeleverd (hij is een van hen) dat Ibn Abbas ( radia lahu anh) zei: ‘Fa innahu minhum’ betekent dat op hen dezelfde hukm is als hen d.w.z. dat zijn rijkdom niet halal voor hem is en hij is een van de Helbewoners is.

“Waarom zijt gij betreffende de huichelaars (in) twee partijen (verdeeld)? Allah heeft hen neergeslagen wegens hetgeen zij verdienden. Wenst gij hen te leiden, die Allah te gronde deed gaan? En voor hen, die Allah doet dwalen, zult gij geen uitweg vinden.”

[Surat An-Nisaa’:8]

“Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

[Surat An-Nisaa’:89]

Deze verzen werden tegelijk geopenbaard toen bepaalde Moslims geen Hijrah naar Madinah wilden maken (zonder geldige toestemming) en in plaats hiervan zich verenigden met de Mushriks in Makkah, maar zich nog steeds Moslims noemden- Qurayshi Moslims. Allah noemde hen Kafir vanwege hun getrouwheid aan de Kuffar en openbaarde dat zij overal waar zij gezien werden gedood moesten worden.

De zogenaamde Moslimregeringen verenigen zich met de ongelovige tegen de gelovigen en hierom zijn zij Kafir. Zij verenigen zich met de V.S. en Verenigd Koninkrijk in hun oorlog tegen de Islam en Moslims. Israël heeft een veiligheidsovereenkomst met Turkije , Egypte en Qatar voor de verdediging tegen elke Moslims die zijn leven en eer wil verdedigen.

4. Zij omhelzen de deen van Democratie

De deen is waar je in gelooft, waar je naar leeft en waar je voor sterft. Daarom is Islam datgene waar je in gelooft, voor leeft en voor sterft. De democratie is ook een deen want de ongelovige gelooft erin, leeft ernaar en is bereid ervoor te sterven. De heersers zijn Murtad voor het omhelzen van de deen van democratie, door het maken van haar wetten en de mensen te verplichten deze te gehoorzamen.

“Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam …”

[Surat Ali-‘Imraan:19]

Hij antwoordde:

“Het voedsel, dat u wordt gegeven, zal niet tot u komen, voordat ik u de verklaring er van heb gegeven. Dit is naar aanleiding van hetgeen mijn Heer mij heeft onderwezen. Ik heb van de godsdienst van het volk dat niet in Allah en in het Hiernamaals gelooft, afstand gedaan.”

[Surat Yusuf: 37] 

“En ik volg de godsdienst van mijn vaderen, Abraham, Izaak en Jacob. Het betaamt ons niet dat wij iets met Allah vereenzelvigen. Dit behoort tot Allah’s genade voor ons en de mensheid, maar de meeste mensen zijn niet dankbaar.”

[Surat Yusuf:3]

Yusuf (‘alayhi assalaam) was tegen de deen van Democratie en keurde de manier van leven van zijn volk af.

“En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.”

[Surat Ali ‘Imraan:85]

5. Zij kennen zich de namen van Allah en Zijn eigenschappen toe

Zij doen Shirk door het doen van sarf en ‘ataf met de Namen van Allah en Eigenschappen tot henzelf.Allah is Al-Hakam (de Wetgever), maar zij eisen de rol van Allah (Subhanaho wa Ta’ala) op door het maken van kufr wetten (Istihlaal).

“Gij aanbidt naast Allah niets, dan ijdele namen die gij hebt uitgedacht, gij en uw vaderen; Allah heeft daar geen gezag voor nedergezonden. De beslissing berust bij Allah alleen. Hij heeft bevolen dat gij naast Hem niets zult aanbidden. Dit is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen beseffen het niet.”

[Surat Yusuf:40] 

6. Zij maken kufr grondwetten (kufr wet)

Al hun grondwetten zijn kufr en verklaren de soevereiniteit aan kufr wet in plaats van aan Allah.

– TegenArgumenten

Kufr douna Kufr – Kufr minder dan Kufr 

“Waarlijk, Wij zonden de Torah neder, waarin leiding en licht was, waarmede de profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van Allah’s Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen. Vreest daarom de mensen niet, doch vreest Mij en ruilt Mijn tekenen niet in tegen het wereldse. En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn ongelovigen.”

[Surat Al-Maaida:44]

Ondanks het feit dat Allah (Subhanaho wa Ta’ala) expliciet zegt dat degenen die regeren door kufr wetten Kafir is, kufr Akbar (…hum ul Kafiroun) en Ijmaa’ van de Sahabah die aanduidt dat het regeren door kufr wetten afvalligheid betekent, blijven de talafies erop aandringen dat het kufr douna kufr is en ze verwijzen hiervoor naar de Tafseer van Ibn Kathir die een hadith citeert, vertelt door Hishaam bin Hajr Al Maaki die het Ibn Abbas gezegde ‘Kufr douna kufr’ vertelt. Echter, wanneer wij dit dieper bestuderen, zien wij dat dit helemaal niet het geval is.

Iedereen maakt fouten, zelfs ‘Ulema. Ibn Kathir, moge Allah hem genadig zijn. citeerde In zijn overlevering Ibn Abbas (radi Allahu ‘anh) verkeerd. Ibn Abbas (radi Allahu ‘anh) heeft Kufr douna kufr niet gezegd in verband met het regeren door kufr wet . De hadith geciteerd door Ibn Kathir is zwak want alle ‘Ulema noemen de raawi Hisham bin Hajr Al Makki een zwakke en onbetrouwbare verteller .

Ibn Abbas heeft nooit over dit vers gedebatteerd met iemand . Ook deed geen heerser in zijn tijd aan een van deze 6-kufr acties die hierboven worden vermeld. Om kufr douna kufr toe te schrijven aan een geweldige sahabi in relatie met het regeren door kufr wetten is een geweldige overtreding en vervalsing toeschrijven en moge Allah’s vloek zijn op diegenen die over de metgezellen van Rasulullah (Sal Allahu ‘alaihi wa salam) liegen.

Ibn Abbas debatteerde met de Khawarij in zijn tijd die ‘Ali en Mu’awiyah beschuldigden van het arbiteren door een mens (Ali aan Abu Musa Al) en citeerde het vers: “De Hukm berust bij Allah alleen.” [Surat Yusuf:40]

 

.

Ibn Abbas besprak deze kwestie en zei dat zij niet het oordeel zochten bij de taghut maar zij maakten Islaah (verzoening). Hij citeerde het vers:“En als gij een breuk tussen hen vreest, stelt dan een scheidsrechter van zijn familie en van haar familie aan. Indien zij verzoening wensen zal Allah deze tussen hen tot stand brengen. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alkennend.” [Surat An-Nisaa’:35]

Indien twee mensen een discussie hebben, zouden zij Islaah, verzoening moeten doen.

Het moet begrepen worden dat geen enkele Moslim, voornamelijk van de Ahlus Sunnah ooit zal zeggen dat degene die de Islam bespot, kufr wetten uitvoerd en Tahakum doet naar de Taghout, Bondgenoot is van de ongelovige om Moslims te doden geen kafir is . Degene die dit toeschrijft aan een Sahabi is een vervalser en hij/zij wordt door Allah en de Moslims vervloekt.

SUBHANAK ALLAHUMA WA BIHAMDIK,ASH HADOU AN LA ILAHA ILA ANTA, ASTAGHFIRUKA WA ATUBU ILAIK