Shaykh Sulaymaan bin Naasir al-Ulwaan

Hij is de eminente Shaykh Sulaymaan bin Naasir bin Abdullah al Ulwaan.

Hij is geboren in 1389 AH in de stad Buraydah en groeide daar op. In het jaar 1410 trouwde hij en kreeg 3 zoons waarvan de oudste Abdullah (negen jaar) is. De Shaykh begon zijn zoektocht naar kennis in het jaar 1404, hij was toen 15 jaar oud.

Na de voltooiing van het gereguleerde onderwijs richtte hij zich volledig op de Islamitische Shareeah Wetenschappen, nam dit van de Ulama en hun boeken. Hij was namelijk zeer sterk in het memoriseren en het bestuderen van verschillende takken van de Shareeah Wetenschap. Vanaf het begin van zijn zoektocht naar kennis heeft hij het grootste gedeelte van zijn tijd doorgebracht met het memoriseren en bestuderen van godsdienstige boeken.

De methodiek van de Shaykh bij zijn zoektocht naar kennis
De Shaykh begon allereerst met het memoriseren van de Quran en deze had hij gememoriseerd in het jaar 1407. Hij memoriseerde de Kitaab at-Tawheed van Shaykh Mohammed ibn Abdulwahhab en Aqeedah al-Wasattiyah, Fataawah al-Hamaawiah en al Bayqouniyah van Shaykh ul-Islaam ibn Taymiyyah. Deze boeken had hij gememoriseerd in de beginfase van zijn zoektocht naar kennis.

In die tijd bestudeerde hij de boeken van ibn Taymiyyah, ibn al-Qayyim, de Seerah van Ibn Hishaam, al-Bidaayah wa Mihaayah van Ibn Kaathir, de boeken van ibn Rajab en de imams van ad-Da’wah an-Najdiyah. De Shaykh zou vaak naar een grote groep van Mashayikh gaan om bij hen bepaalde boeken te memoriseren. Dit waren dagelijkse lessen behalve op vrijdag. Hij zou op een dag bij vier verschillende mashayikh gaan; na al-Fajr, na Dohr, al-Maghreb en na al-Ishaa’.
Hij was zeer gefocused op het memoriseren van de wetenschappelijke geschriften in elke specialisatie. Hij zou een stuk pas memoriseren wanneer hij de uitleg geleerd had en de betekenis ervan had begrepen. In de fiqh was hij gefocused om de andere madhahib te bestuderen. Hij begon de vier wetsscholen te bestuderen en daarnaast de ijtihaad van Ibn Hazm, Shaykh ul-Islaam ibn Taymiyyah en zijn leerling ibn al-Qayyim.

Ik vroeg de Shaykh: “Hoeveel uren brengt u dagelijks door bij het studeren?”Hij antwoordde: “Ik studeer elke dag meer dan 15 uren en dit is onderverdeeld in het memoriseren, repeteren en onderzoek.”

Zijn Mashayikh en studie.
De Shaykh studeerde bij een aantal geleerden van Al-Qasim waaronder:

1) De eminente Shaykh Saleh bin Ibrahim al-Balihi. Hij memoriseerde bij hem Kitaab at-Tawheed, Umdat al-Ahkaam. Hij bestudeerde bij hem: Al-Sabiel (het eerste deel) en Bulugh al-Maraam (Kitaab an Nikaah).
2) De eminente Shaykh en Muhadith Abdullah ad-Duweish. Hij memoriseerde bij hem de gehele Kitaab at-Tawheed, de Aqeeda Wasatiyah, de Fatawah al-Hamawiyah en de Ajroomiyah.
3)De eminente Shaykh Abdullah Muhamed al-Husayn Aal Shaykh. Hij memoriseerdebij hem Nukhbat al-Fikr, Al-Bayqooniyah, Fatawah al-Hamawiyah, Ruhubiyah en Bulugh al-Maraam. Hij bestudeerde bij hem Sharh at-Tahawiyah, Jaami’ al-Usool van Ibn al-Atheer, Sahih al-Bukhari, Sunan Abu Dawud.
4)De eminente Shaykh Muhamed bin Sulaymaan al-Aleet. Hij memoriseerde bij hem Usul al-Thalaatha, een gedeelte van Zaad al-Mustanqi’ ,Usul al-Hafidh al-Hakami en Fadh al-Islam van Mohammed ibn Abdulwahhab. Hij bestudeerde bij hem Jaami’ al Uloom wal Hukm van Ibn Rajab en Zaad al Ma’ad van Ibn al Qayyim.
5)De eminente Shaykh mohamed bin Fahd al-Rashoodi. Hij memoriseerde bij hem “Al waraqaat” van Ibn al-Juwayni, Bulugh al-Maraam van Ibn Hajar, Al-Muntaqa min Akhbaar al-Mustafaa, Masaa’il al-Jaahiliyyah van Mohammed ibn Abdulwahhab, Kalaam at-Tayyib van Ibn Taymiyyah, al-Fawaa’id al-Jahiliyyah fee Mubaalaat al-Fardiyah van Shaykh Ibn Baaz.
6)De eminente Shaykh Ahmad bin Naasir al Ulwaan. Hij memoriseerde bij hem al-Ajroomiyah en vele geschriften van Ibn Maalik.

De Shaykh reisde in het jaar 1413 naar Medina. Daar ontving de eminente Shaykh Hammaad al Ansaari hem in zijn woning en er vond een onderzoek met hem plaats in sommige actuele zaken. Hij ontving toen een ijaazah in de zes hadith boeken. Daarnaast ontving hij een ijaazah in de Tafsir van ibn Jarir en Ibn Kathir. In de Nahw kreeg hij een ijaazah voor alFiyat Ibn Malik en een aantal fiqh geschriften.
De Shaykh ging verscheidene malen naar Mekka voor de umrah en studie bij de geleerden. Hij studeerde daar Usul al-Fiqh bij de eminenteShaykh Mohamed al Ansaari. En hij studeerde “Awjaz al Masaalik” en “Sharh ibn Aqeel“ bij de eminente Shaykh Ibn Saalih Al Maali. Hij ontmoette daar de eminente Shaykh AbdulWakil bin Abdulhaq al-Haashimi en ontving van hem een ijaazah in de recitatie van de Quran volgens Hafs en Aasim. Daarnaast ontving hij een ijaaza in de zes hadith boeken. Dit was ook in het jaar 1413.
De Shaykh heeft vele boeken en geschriften waaronder:
-Uitleg over de annuleringsfactoren van de Islam.
-Uitleg Bulugh al-Maraam.
-Weerlegging van de dwalingen van Hassan as-Saqaf
-“Waarlijk de Overwinning van Allah is nabij” (ook in het nederlands vertaald)
En nog meer boeken..

De Shaykh begon lessen te geven in zijn woning in het jaar 1410 en in het jaar 1411 ging hij in de moskee doceren. De lessen gingen de hele week door en begonnen na salat al-Fajr, Dohr en Maghreb behalve de vrijdag. In 1417 mocht hij niet meer doceren aan de moskee vanwege onbekende redenen. Hij werd een aantal jaren geleden gearresteerd samen met vele andere geleerden vanwege zijn steun aan de Mujahideen..

Moge Allah onze Shaykh standvastig houden op de Tawheed