Gebeurtenissen uit de geschiedenis die bewijzen dat Mudhahara met de Kuffar afvalligheid betekent

Shaykh Naasir bin Hamad al Fahd

Bron: At-Tibyan fi kufri man a’aan al Amrikaan


De geschiedenis van de Islam is verschillende malen getuige geweest van gebeurtenissen waarin Mudhahara met de Kuffar voorkwam bij degenen die de ‘Islam’ claimden. De geleerden van de Islam (destijds) stonden op en maakten het oordeel over deze Mudhahara duidelijk. Ik zal hier een aantal van deze gebeurtenissen opnoemen.

De Eerste Gebeurtenis:

De Strijd van Badr in het Tweede Jaar Hijri

Sommigen van de moslims vertrokken samen met de Mushrikun gedurende de Strijd van Badr en vulden hiermee hun gelederen. Hetw as over hen dat Allah de Meest Verhevene de volgende Woorden openbaarde (Vertaling van de betekenis):

“Voorwaar de engelen zullen tot hen die ze doen sterven, terwijl dezen hun eigen ziel onrecht aandoen, zeggen: “In welke toestand waart gij?” Zij zullen antwoorden: “Wij waren in het land machteloos.” Zij (de engelen) zullen echter zeggen: “Was Allah’s aarde u niet groot genoeg om daarop te verhuizen?” Zij zijn het, wier tehuis de hel zal zijn en dat is een kwade bestemming.”

[Surat an-Nisaa; 97]

De Tweede Gebeurtenis:

Datgene wat heeft plaatsgevonden omtrent de Afvalligen in het Elfde Jaar Hijri

Dit was na de dood van de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salam) en de sahaba maakten geen onderscheid tussen hen.

De Derde Gebeurtenis:

In het Begin van het Jaar 201 Hijri

Babak al Khurrami ging voort en voerde oorlog tegen de Moslims terwijl hij leefde in het land van de Mushrikun, dus verklaarden Imam Ahmed (rahimahullah) en anderen en een Wettelijk Oordeel dat hij een afvallige was. Het is overgeleverd door al-Maymuni dat Imam Ahmed (rahimahullah) het volgende over hem zei: “Hij kwam oorlogsvoerend naar ons terwijl hij woonde in de landen van Shirk. Wat is zijn oordeel? Als hij zo is; dan is zijn oordeel dat van afvalligheid.” [Al-Furu’ (6/163)]

De Vierde Gebeurtenis

Na het Jaar 480 Hijri

Al-Mu’tamid ibn ‘Ibad, de heerser van Seville (in het zuiden van Spanje) die behoorde tot de heersers van de groeperingen in al-Andalus, zocht hulp bij de Ifranj tegen de Moslims. Hierdoor verklaarden de Maliki geleerden van die tijd in een Wettelijk Oordeel dat hij een afvallige was. [Al-Istiqsa’ (2/75)]

De Vijfde Gebeurtenis

In het Jaar 661 Hijri

Degene die de leiding had over Kark (al-Malik al-Mughith ‘Umar ibn al-‘Adil) samen met de correspondentie van Hulaku (een van de leiders van de Mongolen) en de Tartaren baanden zich een weg naar Egypte om het te veroveren voor hen. Dus verzocht Dhahir Bibris een oordeel van de juristen en hierin werd verklaard dat hij verdreven moet worden en gedood, dus verdreef hij hem en doodde hij hem. [Al-Bidaya wan-Nihaya (13/238)] en [Shadhrat (6/305)]

De Zesde Gebeurtenis

Rond het Jaar 700 Hijri

De Tartaren vielen de landen van Islam aan in de regio Shaam en andere plaatsen. Sommigen van hen die zich toeschreven aan de Islam assisteerden hen, dus vervaardigde Shaykh ul-Islam ibn Taymiyyah (rahimahullah) een Fatwa waarin hij verklaarde degenen die hen assisteerden als afvalligen verklaarde. [Majmu’ al-Fatawa (28/530)]

De Zevende Gebeurtenis

In het Jaar 980 Hijri

Muhammed ibn ‘Abdillah as-Sa’di, een van de koningen van Marrakech zocht de hulp van de koning van Portugal tegen zijn oom, Abu Marwan al-Mu’tasim billah. Dus vervaardigden de Maliki geleerden een Wettelijk Oordeel waarin hij afvallig werd verklaard. [al-Istiqsa’ (2/70)]

De Achtste Gebeurtenis

Tussen de Jaren 1226-1233 Hijri

Sommigen van de legers vielen de gebieden van Najd aan om de oproep tot Tawheed te stoppen en sommigen die zich toeschreven aan de Islam assisteerden hen hierin. Dus vervaardigden de geleerden van Najd Fatawa waarin zij degenen die hen assisteerden als afvalligen verklaarden. Shaykh Sulayman ibn ‘Abdillah al-ash-Shaykh schreef een boek getiteld ‘ad-Dala’il’ waarin hij de Kufr van deze mensen bevestigde en hij vermeldde 21 bewijzen daarvoor.

De Negende Gebeurtenis

Na de Bovenstaande Gebeurtenis, Ongeveer 5 Jaar later

Dezelfde situatie vond weer plaats en de geleerden van Najd vervaardigden een Fatwa waarin zij degene die de Mushrikun assisteert bestempelen met Kufr. Shaykh Hamad ibn ‘Atiq rahimahullah schreef hierover het boek: ‘Sabil an-Najat wal-Fikak min Muwalat al-Murtadin wa Ahlil-Ishrak’.

De Tiende Gebeurtenis

In het Midden van de Veertiende Eeuw Hijri

Sommigen van de stammen in Algerije assisteerden de Fransen tegen de Moslims, dus vervaardigde de jurist van al-Maghrib, Abul Hasan at-Tasuli, een Fatwa waarin hij hun Kufr verklaarde. [Ajwibat at-Tasuli ala Masa’il al-Amir Abdil-Qadir al-Jaza’iri (p. 210)]

De Elfde Gebeurtenis

In het Midden van de Veertiende Eeuw Hijri

De Fransen en de Britten onderdrukten de moslims in Egypte en andere plaatsen dus vervaardigde Shaykh Ahmed Shakir een Fatwa waarin hij degenen die hen assisteert, in welke vorm of manier dan ook, met Kufr bestempeld. [Kalimatul-Haqq (p.126)]