De Omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah

   Uit Tabqaat Al-Hanaabilah 1/294-295

Door Imam Ahmad Ibn Hanbal

Muhammad Ibn Habeeb Al-Andaree verhaalt vele zaken op het gezag van onze Imam. Eén van die dingen is een essay over de Sunnah.

 

Hij zei: “Ik hoorde Ahmad Ibn Hanbal zeggen: “De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is…

 

 1. Hij getuigt dat geen andere god dan Allah, ‘Azza wa Jal, het recht heeft om aanbeden te worden, dat Hij alleen is zonder deelgenoten, en Muhammad (vrede zij met hem) Zijn slaaf en Boodschapper is.
 2. Hij gelooft oprecht in alles wat de Profeten en Boodschappers gebracht hebben. Hij gelooft in zijn hart wat hij uitspreekt.
 3. Hij twijfelt niet in zijn geloof.
 4. Hij verklaart niemand uit het midden van de mensen van de Tawheed tot ongelovige vanwege een zonde die diegene begaan zou hebben. Maar hij delegeert dat wat hem van deze zaken onbekend is aan Allah, ‘Azza wa Jal. Hij vertrouwt zijn zaken toe aan Allah, ‘Azza wa Jal. Hij vertrouwt er niet op dat Allah (subhanahu wa Ta’ala) hem zal beschermen voor zijn eigen zonden.
 5. Hij weet dat alles gebeurt met de qadaa van Allah (subhanahu wa Ta’ala) en Zijn Goddelijke Besluit, het goede, het slechte, alles!
 6. Hij hoopt op degene die goed doet voor de Ummah van Muhammad (vrede zij met hem) en hij vreest voor degene die slecht doet.
 7. Hij veroordeelt niemand van de Ummah van Muhammad (vrede zij met hem) tot het Paradijs of tot het vuur vanwege iets goeds of iets slechts dat diegene heeft gedaan, want Allah, ‘Azza wa Jal, is de Enige die Zijn schepping kan veroordelen tot welke plek Hij wenst.
 8. Hij kent de rechten van de Salaf, degenen die Allah (subhanahu wa Ta’ala) heeft gekozen om Zijn Profeet (vrede zij met hem) bij te staan.
 9. Hij prefereert Abu Bakr, ‘Umar en ‘Uthmaan. Hij kent de rechten die ‘Ali Ibn Abi Taalib, Talhah, Az-Zubair, ‘Abdur-Rahmaan Ibn ‘Owf, Sa’d Ibn Abi Waqqaas, Sa’id Ibn Zayd Ibn ‘Amr Ibn Nufail, over de andere Metgezellen hebben. Want uiteraard waren zij de negen die met de Profeet (vrede zij met hem) op de Berg Heraa waren toen de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wees kalm Heraa, want op jou staan een Profeet, een Rechtvaardige en een Martelaar. En de Profeet is de tiende van hen.”
 10. Hij toont barmhartigheid aan alle Metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem). De jonge onder hen en de ouderen. Hij spreekt over hun deugden en zwijgt over dat wat er tussen hen is gebeurd.
 11. (Hij verricht) de Salaat van elke van de twee ‘Eids, de angst, de Jumu’ah, en de Jamaa’ah met elke Amir, of deze nu rechtvaardig of kwaadaardig is.
 12. Over zijn lederen sokken (schoenen) vegen wanneer hij wel en niet op reis is.
 13. Het verkorten (van het gebed) tijdens een reis.
 14. De Quraan is het Woord van Allah, ‘Azza wa Jal, en Zijn Openbaring en het is niet verzonnen.
 15. Geloof is een verklaring en een daad. Het neemt toe en het neemt af.
 16. De Jihaad is voortdurend sinds de tijd dat Allah, ‘Azza wa Jal, Muhammad (vrede zij met hem) stuurde tot aan de tijd dat de laatste groep de Antichrist zal bestrijden. Degenen die kwaad doen of het kwaad zelf zullen hen niet kunnen raken.
 17. Koop en verkoop zal, overeenkomstig de Quraan en de Sunnah, toegestaan zijn tot de Dag der Opstanding.
 18. Op een begrafenis wordt vier maal “Allahu Akbar” gezegd.
 19. Een du’aa uitspreken voor religieuze toewijding is voor de Imams van de Moslims. Kom niet tegen hen in opstand met het zwaard. Vecht niet mee in fitna en blijf in uw huizen.
 20. Het geloof in de bestraffing van het graf.
 21. Het geloof in Munkar en Nakir.
 22. Het geloof in de Groepen en de Bemiddeling (de Scheiding).
 23. Geloven dat de mensen van het Paradijs hun Heer, de Gezegende en de Verhevene, zullen zien.
 24. Het geloof dat de mensen die de Eenheid van Allah, ‘Azza wa Jal, erkennen, uit het vuur zullen komen na verbrand te zijn, zoals de Hadeeth deze zaken verhaalt op gezag van de Profeet (vrede zij met hem).
 25. Wij geloven in hun waarheid en wij maken geen vergelijkingen tussen hen.
 26. Dit is wat de geleerden in alle steden overeen zijn gekomen.

 

 

De uitleg van:

 

De Omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah

 

Muhammad Ibn Habib Al-Andari verhaalt vele zaken (over de deen) op het gezag van onze Imam (Ahmad Ibn Hanbal). Eén van die zaken is een essay (samenstelling) over de Sunnah (het geloof van een Moslim). Hij (Muhammad Ibn Habib Al-Andari) zei: “Ik hoorde Ahmad Ibn Hanbal (Abu ‘Abdillaah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilaal Ash-Shaybani. Hij was geboren in Rabi’ al-Awwal, in het jaar 164 Hidjriyah en hij stierf op Jumu’ah, op de 12e dag van Rabi’ al-Awwal, in het jaar 241 Hidjriyah. Hij werd 77 jaar oud.) zeggen: “De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah (degenen die toegewijd zijn aan de weg van de Profeet Muhammad (vrede zij met hem) en aan dat wat goed is) is:

 

 

1. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] Hij die getuigt dat er geen god is dan Allah, ‘Azza wa Jal (geen god heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah, subhanahu wa Ta’ala), Hij is Alleen zonder deelgenoten (in Zijn Godheid, in Zijn Heerschappij en Zijn Prachtige Namen en Zijn Verheven Eigenschappen) en Muhammad (Ibn ‘Abd-Allah Ibn ‘Abd Al-Muttalib Ibn Haashim) is Zijn slaaf (en zijn Laatste Profeet) en Zijn Boodschapper (voor de gehele mensheid).

2. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] Hij die gelooft (oprecht gelooft) in alles wat de Profeten en de Boodschappers hebben gebracht (aan leiding en openbaring van hun Heer). Hij gelooft in zijn hart (oprecht en enkel omwille van Allah, ‘Azza wa Jal) dat wat hij (naar buiten toe aan de mensen) laat zien.

3. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is dat] Hij niet twijfelt (of onzeker is) in zijn geloof (in Allah, subhanahu wa Ta’ala en Zijn Boodschapper, vrede zij met hem).

4. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] Dat hij geen ongelovige (kafir) maakt van iemand (een Moslim) van onder de mensen (de gelovigen) van de Tawheed (de Eenheid van Allah, ‘Azza wa Jal) vanwege een zonde (of een daad van ongehoorzaamheid jegens Allah, ‘Azza wa Jal of Zijn Boodschapper, vrede zij met hem) die hij zou hebben begaan. Maar hij delegeert (vermijd het om een oordeel te vellen over) wat hem onbekend is van de zaken (van zichzelf of van anderen) aan Allah ‘Azza wa Jal (de Machtige, de Majestueuze, zodat alleen Hij Zijn Oordeel kan vellen. Is Hij niet de Rechtvaardigste van allen die rechtspreken?). Hij vertrouwt (plaatst de verantwoordelijkheid van de uitkomst van) zijn (eigen) zaken toe aan Allah ‘Azza wa Jal, (met een compleet en volledig vertrouwen in en afhankelijkheid van Allah, ‘Azza wa Jal, alleen). Hij vertrouwt er niet op (en belooft niemand en stelt niemand er voor gerust) veilig te zijn voor (de straf van) Allah, ‘Azza wa Jal, vanwege een zonde (of een daad van ongehoorzaamheid die iemand begaan zou kunnen hebben).

5. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is dat] Hij weet dat alles (wat er gebeurt) gebeurt met de qadaa (uitvoering, wil) van Allah, subhanahu wa Ta’ala, en Zijn Goddelijke (Heilige) Besluit (voorbestemming, de Goddelijke voorbestemming van alles wat er zal gebeuren), het goede (van wat er gebeurt), het slechte (van wat er gebeurt), alles (wat er is gebeurd, wat er nu aan het gebeuren is en wat er nog zal gebeuren tot het Laatste Uur!).

6. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is dat] Hij hoopt op degene die goed doet voor de Ummah van Muhammad, vrede zij met hem, (de Moslim die gelooft en goede, rechtschapen daden verricht) en hij vreest voor degene die slecht doet (de Moslim die niet op de correcte wijze het geloof belijdt en/of geen goede, rechtschapen daden verricht).

7. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is dat] Hij niemand van de Ummah van Muhammad (vrede zij met hem) veroordeelt tot het Paradijs (Jannah) of tot het vuur (de hel) vanwege iets goeds (goede daden) of iets slechts (slechte daden) dat diegene heeft gedaan, want Allah, ‘Azza wa Jal, is de Enige die Zijn schepping (jinn en mensheid) kan veroordelen tot welke plek Hij wenst. (Sommigen in Jannah en sommigen in het vuur. Moge Allah, subhanahu wa Ta’ala ons Jannah schenken en ons redden van het vuur).

8. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is dat] Hij de rechten kent (en erkent en eert en respecteert) van de Salaf, (dit zijn) degenen die Allah (subhanahu wa Ta’ala) heeft gekozen als de Metgezellen (degenen die de Profeet, vrede zij met hem, hebben gezien en in hem geloofden en stierven omwille van de Islam) van Zijn Profeet (vrede zij met hem).

9. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is dat] Hij Abu Bakr (‘Abd-Allah Ibn ‘Uthmaan Abu Quhaafah), ‘Umar (Ibn Al-Khattaab) en ‘Uthmaan (Ibn ‘Affaan) prefereert (ten opzichte van de rest van de Metgezellen). Hij kent (en erkent en eert en respecteert) de rechten die ‘Ali Ibn Abi Taalib, Talhah (Ibn ‘Ubaidullah), Az-Zubair (Ibn Al-‘Awwaam), ‘Abdur-Rahmaan Ibn ‘Owf, Sa’d Ibn Abi Waqqaas, Sa’id Ibn Zayd Ibn ‘Amr Ibn Nufail, over de andere (overgebleven) Metgezellen hebben. Want uiteraard (natuurlijk) waren zij de negen (Metgezellen) die met de Profeet (Muhammad, vrede zij met hem) op de Berg Heraa (in Mekka) waren toen de (Laatste) Profeet (en Boodschapper van Allah, vrede zij met hem) zei: “Wees kalm (rustig, Berg van) Heraa, want jij hebt niets anders op jou dan een Profeet, een Rechtvaardige (Abu Bakr As-Siddiq) en een Martelaar (‘Umar al Farooq en ‘Uthmaan Thun-Noorain). En de Profeet is de tiende van hen (die blijde tijdingen ontvingen van al-Jannah).

10. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is dat] Hij barmhartigheid toont aan alle Metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem). De jonge onder hen (de Metgezellen van de Profeet, vrede zij met hem) en de ouderen. Hij spreekt over hun deugden en zwijgt over dat wat er tussen hen is gebeurd.

11. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] De Salaat van elke van de twee ‘Eids, de angst, de Jumu’ah, en de Jamaa’ah met elke Amir, of deze nu rechtvaardig of kwaadaardig is.

12. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] Over zijn lederen sokken (schoenen) vegen wanneer hij wel en niet op reis is.

13. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] Het verkorten (van het gebed) tijdens een reis.

14. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] De Quraan is het Woord van Allah, ‘Azza wa Jal, en Zijn Openbaring en het is niet verzonnen.

15. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] Geloof is een verklaring en een daad. Het neemt toe en het neemt af.

16. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is dat] De Jihaad voortdurend is sinds de tijd dat Allah, ‘Azza wa Jal, Muhammad (vrede zij met hem) stuurde tot aan de tijd dat de laatste groep de Antichrist zal bestrijden. Degenen die kwaad doen of het kwaad zelf zullen hen niet kunnen raken.

17. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is dat] Koop en verkoop, overeenkomstig de Quraan en de Sunnah, toegestaan zal zijn tot de Dag der Opstanding.

18. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is dat] Op een begrafenis vier maal “Allahu Akbar” wordt gezegd.

19. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is dat] Een du’aa uitspreken voor religieuze toewijding voor de Imams van de Moslims is. Kom niet tegen hen in opstand met het zwaard. Vecht niet mee in fitna en blijf in uw huizen.

20. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] Het geloof in de bestraffing van het graf.

21. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] Het geloof in Munkar en Nakir.

22. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] Het geloof in de Groepen en de Bemiddeling (de Scheiding).

23. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] Geloven dat de mensen van het Paradijs hun Heer, de Gezegende en de Verhevene, zullen zien.

24. [De omschrijving van een Gelovige van Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah is] Het geloof dat de mensen die de Eenheid van Allah, ‘Azza wa Jal, erkennen, uit het vuur zullen komen na verbrand te zijn, zoals de Hadeeth deze zaken verhaalt op gezag van de Profeet (vrede zij met hem).

Dit is wat de geleerden in alle steden overeen zijn gekomen.